Hỗ trợ đăng báo, tạp chí Quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế gấp cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên

Hỗ trợ đăng báo, tạp chí Quốc tế, hội thảo khoa học quốc tế gấp 
cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên

XBQT hỗ trợ đăng báo, tạp chí khoa học trên các tạp chí khoa học quốc tế có phản biện (ISSN) và các hội thảo khoa học quốc tế có kỷ yếu ISBN. 


Email: xuatbantapchi@gmail.com
Zalo/Telegram: 0964.760.502