Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики

 Май К Да, Зыонг Куок Куан. Концепция Неба в диалоге протестантизма и традиционной вьетнамской этики // Гуманитарный научный вестник. 2020. 9. C. 141-150. ISSN 2541-7509. DOI: 10.5281/zenodo.4090432.
TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan