Western science, religion and Vietnamese traditional culture: a harmony or antagonism?

 Nguyễn Quang Hưng 

Western science, religion and Vietnamese traditional culture: a harmony or antagonism? 

Xlinguae 

ISSN 1337-8384, 

ISSN 2453-711X 94-113 

2020 

The Scopus Journal, Q1
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com