The Education’s Philosophy and Logical Curriculum in University of Viet Nam

Trần Minh Hiếu 

The Education’s Philosophy and Logical Curriculum in University of Viet Nam 

Journal of Research and Development Institute ISSN: 2350- 9783 https://so03.tci-thaijo.org/index.php/rdirmu/article/view/233135 1-12 Rajabhat Maha Sarakham University 2019 (July - December)
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com