Trường ĐHKHXH&NV chủ trì 04 đề tài thành phần trong Chương trình Tây Bắc

Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước "Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" do Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) chủ trì đã kết thúc giai đoạn I (2013-2020) với 58 đề tài và dự án thành phần, thu hút sự tham gia của nhiều nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN tham gia. Trong đó, Trường ĐHKHXH&NV chủ trì 04 đề tài thành phần, gồm:

1. Nghiên cứu rà soát, đánh giá kết quả, tác động và đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 79/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

2. Nghiên cứu đánh giá xu hướng tín ngưỡng của cộng đồng dân tộc Mông theo đạo Tin Lành và một số hiện tượng tôn giáo mới vùng Tây Bắc

3. Nghiên cứu đánh giá tác động của truyền thông, đề xuất giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng công tác truyền thông phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

4. Nghiên cứu đề xuất giải pháp, mô hình nâng cao năng lực của hệ thống chính trị cấp cơ sở ở một số địa bàn trọng yếu vùng Tây Bắc

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com