Đào tạo và nghiên cứu liên ngành ở ĐHQGHN: Một số nét đặc sắc nhìn từ đơn vị mang tên “liên ngành”

Khoa Các Khoa học liên ngành, được biết đến như một đơn vị đi đầu trong xây dựng và phát triển các chương trình đào tạo mới ở bậc thạc sĩ về Biến đổi khí hậu, Khoa học bền vững ở ĐHQGHN.

Có thể nói Khoa là một trong những đơn vị “trẻ” nhất của Đại học Quốc gia Hà Nội. Trong giai đoạn đầu phát triển, Khoa đóng vai trò đơn vị tham mưu cho Đại học Quốc gia Hà Nội trong công tác đào tạo sau đại học và đã có nhiều đóng góp trong xây dựng hệ thống quản lí đào tạo sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong giai đoạn 10 năm trở lại đây, trọng tâm của Khoa là đào tạo và nghiên cứu liên ngành, với nhiều chương trình đào tạo liên ngành mang tính tiên phong, đáp ứng những vấn đề cấp thiết của xã hội. Đây là một trong những bước đi mang tính chiến lược của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc phát triển một đơn vị đặc thù, tinh gọn nhằm tối ưu khả năng sử dụng nguồn lực chung của Đại học Quốc gia Hà Nội trong phát triển các khoa học liên ngành.  Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com