Thông báo danh sách thành viên được đề cử tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2020

Thông báo danh sách thành viên được đề cử tham gia Hội đồng giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2020.Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Danh sách các thành viên tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN năm 2020 được lựa chọn từ đề cử của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường gồm 15 thành viên như sau:

TT
Họ và tên
Đơn vị
1. 
GS.TS. Trần Trí Dõi
Khoa Ngôn ngữ học
2. 
GS.TS. Lâm Thị Mỹ Dung
Khoa Lịch sử
3. 
GS.TSKH. Vũ Minh Giang
Đại học Quốc gia Hà Nội
4. 
GS.TS. Nguyễn Vũ Hảo
Khoa Triết học
5. 
GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
Khoa Lịch sử
6. 
GS.TS. Nguyễn Văn Kim
Khoa Lịch sử
7. 
GS.TS. Phạm Quang Minh
Ban Giám hiệu
8. 
GS.TS. Hoàng Khắc Nam
Khoa Quốc tế học
9. 
GS.TS. Vũ Đức Nghiệu
Khoa Ngôn ngữ học
10.
GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển, ĐHQGHN
11.
GS.TS. Trần Nho Thìn
Khoa Văn học
12.
GS.TS. Hoàng Bá Thịnh
Khoa Xã hội học
13.
GS.TS. Nguyễn Hữu Thụ
Khoa Tâm lý học
14.
GS.TS. Hoàng Anh Tuấn
Ban Giám hiệu
15.
GS.TS. Trần Ngọc Vương
  Khoa Văn học

Nguồn: http://ussh.vnu.edu.vn/d6/vi-VN/news/Thong-bao-danh-sach-thanh-vien-duoc-de-cu-tham-gia-Hoi-dong-giao-su-co-so-Truong-Dai-hoc-Khoa-hoc-Xa-hoi-va-Nhan-van-DHQGHN-nam-2020--1-708-20052
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com