Zen-buddhism as the main currents of buddhism in Vietnam

[tintuc]
 Le Thi Hong Phuong
Zen-buddhism as the main currents of buddhism in Vietnam
Форум молодых ученых. 
2019/06, № 6 (34), pp. 681-685
ISSN 2500-4050Annotation: This article discusses the features of Mahayana Buddhism in Vietnam. Throughout the history of Buddhism in Vietnam, only a Zen school had an independent existence. The history of Buddhism in Vietnam is basically the history of Zen schools.
  Key words: Buddhism, Vietnamese Buddhism, Zen Buddhism, Mahayana
 Le Thi Hong Phuong


[/tintuc]

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan