Vietnam's Policy on Religious Affairs since 1990: A Cultural-Religious Pluralism?

Nguyễn Quang Hưng (Khoa Triết học), “Vietnam's Policy on Religious Affairs since 1990: A Cultural-Religious Pluralism ?”, Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia, globethics.net
Focus No.33, tr. 193-224, 4/2016, 978-2-88931-115-6 ; 978-2-88931-114-9.


TRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan