Vietnam's Policy on Religious Affairs since 1990: A Cultural-Religious Pluralism?

Vietnam's Policy on Religious Affairs since 1990: A Cultural-Religious Pluralism?Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Quang Hưng (Khoa Triết học), “Vietnam's Policy on Religious Affairs since 1990: A Cultural-Religious Pluralism ?”, Religion, Public Policy and Social Transformation in Southeast Asia, globethics.net
Focus No.33, tr. 193-224, 4/2016, 978-2-88931-115-6 ; 978-2-88931-114-9.