Vietnamese, The world's major languages

Vietnamese, The world's major languages, ISBN: 978-1-138-18482-4, pp: 696-712, CPI Group, Routledge, Tái bản lần 3: 2017
Nguyễn Hồng Cổn (Tác giả phụ),
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com