Vấn đề văn hoá và giới trong vùng răng đen châu Á

Vấn đề văn hoá và giới trong vùng răng đen châu ÁĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phan Hải Linh (Khoa Đông phương học), Vấn đề văn hoá và giới trong vùng răng đen châu Á (tiếng Nhật), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Phụ nữ, Hội Nghiên cứu Lịch sử Phụ nữ (Nhật Bản) số 26, tr. 33-44 7/2016 1342 3126,.