Vấn đề văn hoá và giới trong vùng răng đen châu Á

Phan Hải Linh (Khoa Đông phương học), Vấn đề văn hoá và giới trong vùng răng đen châu Á (tiếng Nhật), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Phụ nữ, Hội Nghiên cứu Lịch sử Phụ nữ (Nhật Bản) số 26, tr. 33-44 7/2016 1342 3126,.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com