Van Don: The Making of an International Trading Port in Pre-Modern Vietnam, Early Modern Southeast Asia

Nguyễn Văn Kim (Ban Giám hiệu), Van Don: The Making of an International Trading Port in Pre-Modern Vietnam, Early Modern Southeast Asia, 1350-1800, Routledge, 2016, 978-1-13-883875-8.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com