Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam, Health Psychology Report volume 5(3), pp. 51-68, 2017, ISSN 2353-4184.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan