Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam, Health Psychology Report volume 5(3), pp. 51-68, 2017, ISSN 2353-4184.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan