Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam

Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam, Health Psychology Report volume 5(3), pp. 51-68, 2017, ISSN 2353-4184.