Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Universals and specifics of the structure and hierarchy of basic human values in Vietnam, Health Psychology Report volume 5(3), pp. 51-68, 2017, ISSN 2353-4184.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com