Tourism students’ motivational orientations: the case of Vietnam

Tourism students’ motivational orientations: the case of VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Tourism students’ motivational orientations: the case of Vietnam, Phạm Hồng Long (Tác giả phụ), Asia Pacific Journal of Tourism Research, ISSN: 1741-6507 , Vol. 23, No. 1, 68–78, Routledge, Taylor & Francis Group, 2017