Tourism and Monarchy in Vietnam

Tourism and Monarchy in VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Phạm Hùng (Khoa Du lịch học), "Tourism and Monarchy in Vietnam" (trong sách: Tourism and Monarchy in Southeast Asia), Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 118-141, 2016,  ISBN 1-4438-9949-6.