Tourism and Monarchy in Vietnam

Nguyễn Phạm Hùng (Khoa Du lịch học), "Tourism and Monarchy in Vietnam" (trong sách: Tourism and Monarchy in Southeast Asia), Cambridge Scholars Publishing, UK, pp. 118-141, 2016,  ISBN 1-4438-9949-6.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com