Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ - Mai K Đa

[tintuc]
Vài nét về chủ nghĩa Xlavơ 
Tác giả Mai K Đa 
 Hội thảo Nghiên cứu triết học ở Việt Nam – những vấn đề lý luận, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Trang 62-87 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia – Sự thật[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com