The Vietnam Nationalist Party

Nguyễn Văn Khánh (Viện Chính sách và Quản lý), Sách chuyên khảo: The Vietnam Nationalist Party (1927-1954), Springer, Singapore (scopus index), 2016, 978-981-10-0073-7.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com