The Thanh Nghị Group from the Japanese Coup de Force

Trần Viết Nghĩa (Phòng Hợp tác và Phát triển), The Thanh Nghị Group from the Japanese Coup de Force, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp. 290-299, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com