The socio-cultural perspectives in Vietnamese rice expressions

Nguyễn Ngọc Bình (Khoa Ngôn ngữ học), The socio-cultural perspectives in Vietnamese rice expressions, Korean Association of Vietnamese Studies, Korea, p.141-170, 2016, ISSN 2005-5331.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com