The socio-cultural perspectives in Vietnamese rice expressions

The socio-cultural perspectives in Vietnamese rice expressionsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Ngọc Bình (Khoa Ngôn ngữ học), The socio-cultural perspectives in Vietnamese rice expressions, Korean Association of Vietnamese Studies, Korea, p.141-170, 2016, ISSN 2005-5331.