The Role of ASEAN in India’s Foreign Policy after The Cold War

Nguyễn Trường Sơn (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt), The Role of ASEAN in India’s Foreign Policy after The Cold War, NAM TODAY Journal, Vol.LVXII, No.12, New Delhi, pp 2-8, 2016, ISSN 2347-3193.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com