The Red Seedlings of the Central Highland

The Red Seedlings of the Central HighlandĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Nhân học), "The Red Seedlings of the Central Highlands‘: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", Connected & Disconnected in Viet Nam: Remaking Social Relations in a Post-Socialist Nation ANU Press, Úc, 2016, 9781925022926 9781760460006.