The Red Seedlings of the Central Highland

Nguyễn Thị Thu Hương (Khoa Nhân học), "The Red Seedlings of the Central Highlands‘: Social Relatedness and Political Integration of Select Ethnic Minority Groups in Post-War Vietnam", Connected & Disconnected in Viet Nam: Remaking Social Relations in a Post-Socialist Nation ANU Press, Úc, 2016, 9781925022926 9781760460006.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com