The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study

The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation studyĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study
Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ); Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679, Pp: 1-19. Wiley, 2018