The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study

The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study
Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ); Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679, Pp: 1-19. Wiley, 2018

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan