The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study

The mental health continuum-short form: The structure and application for cross-cultural studies–A 38 nation study
Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ); Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679, Pp: 1-19. Wiley, 2018
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com