The Japanese "New Vietnamese"

The Japanese "New Vietnamese"Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Hoàng Hồng (tác giả chính); Phạm Quang Minh (tác giả phụ), “The Japanese "New Vietnamese" (trong sách: Vietnam's Anti-French War (1945-1954)), Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.137-142, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.