The Japanese "New Vietnamese"

Hoàng Hồng (tác giả chính); Phạm Quang Minh (tác giả phụ), “The Japanese "New Vietnamese" (trong sách: Vietnam's Anti-French War (1945-1954)), Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp.137-142, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com