The Importance of an Interdisciplinary Research Approach to Inform Wildlife Trade Management in Southeast Asia

The Importance of an Interdisciplinary Research Approach to Inform Wildlife Trade Management in Southeast Asia, Thạch Mai Hoàng (Tác giả phụ), Bio Science, Online ISSN 1525-3244, Vol 67: pp: 995-1003, Oxford University, 2017
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com