The Importance of an Interdisciplinary Research Approach to Inform Wildlife Trade Management in Southeast Asia

The Importance of an Interdisciplinary Research Approach to Inform Wildlife Trade Management in Southeast AsiaĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

The Importance of an Interdisciplinary Research Approach to Inform Wildlife Trade Management in Southeast Asia, Thạch Mai Hoàng (Tác giả phụ), Bio Science, Online ISSN 1525-3244, Vol 67: pp: 995-1003, Oxford University, 2017