The Impacts of Industrial and Urban Clustering Development on Local Economies: A Comparative Study of Livelihood Opportunities and Challenges in Two Hanoi Peri-Urban Villages

The Impacts of Industrial and Urban Clustering Development on Local Economies: A Comparative Study of Livelihood Opportunities and Challenges in Two Hanoi Peri-Urban VillagesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Văn Sửu (Khoa Nhân học), “The Impacts of Industrial and Urban Clustering Development on Local Economies: A Comparative Study of Livelihood Opportunities and Challenges in Two Hanoi Peri-Urban Villages” (trong sách: Cluster Development in Selected Asian Countries: Local and Regional Contexts), Penerbit Universiti Sains Malaysia, pp. 192-206, 2016, ISBN 978-967-461-005-0.