The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan)

Lê Thị Thanh Tâm (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt), The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan), Southeast Asian Studies, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 17-30, 2017, NCID: AA11364434.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan