The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan)

Lê Thị Thanh Tâm (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt), The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan), Southeast Asian Studies, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 17-30, 2017, NCID: AA11364434.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com