The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan)

The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Lê Thị Thanh Tâm (Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt), The Humanity and Aesthetics in the concept of Mass Literature (comparison between Vietnam and Japan), Southeast Asian Studies, Tokyo University of Foreign Studies, pp. 17-30, 2017, NCID: AA11364434.