The Hải Phòng-Yunnan Railway: An Important Knot in French Indochina-Japanese Relations during the Second World War

Cam Anh Tuấn (Khoa Lưu Trữ học và Quản trị văn phòng), The Hải Phòng-Yunnan Railway: An Important Knot in French Indochina-Japanese Relations during the Second World War, Waseda University Institute of Asia-Pacific Studies (WIAPS), pp. 251-257, 2017, ISBN 978-4-902590-71-5.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com