The Exodus of Christians in North Vietnam in History and at Present

Nguyễn Quang Hưng (Khoa Triết học), The Exodus of Christians in North Vietnam in History and at Present, Asian Journal of Religion and Society, 2016 Vol 4, No.1, tr. 1-28, 2093 - 4556.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com