Sự mờ nhạt của văn học mới Trung Quốc: Bàn từ ý nghĩa “văn học mới” của tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam

Nguyễn Thu Hiền (Khoa Văn học), 阮秋贤(2016):《看不清的中国新文学:从徐枕亚小说在越南的“新文学”意义说起》,《史料与阐释》复旦大学出版社 ; (Sự mờ nhạt của văn học mới Trung Quốc: Bàn từ ý nghĩa “văn học mới” của tiểu thuyết Từ Chẩm Á ở Việt Nam, in trong Sử liệu và thông diễn), NXB Đại học Phúc Đán, Trung Quốc, pp. 333-345, 2016, ISBN 978-7-309-12403-3.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com