Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật)

Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật)Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Vũ Thị Phụng (Khoa Lưu Trữ học và QTVP), “Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật)”, Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật), NXB Vista, Nhật Bản, 210 tr., 4/2016, 978-4-907379-02-05 C3022.