Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật)

Vũ Thị Phụng (Khoa Lưu Trữ học và QTVP), “Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật)”, Sự hình thành và phát triển của lưu trữ Việt Nam: từ thời Nguyễn, Pháp thuộc, thời kỳ 1945 đến nay (tiếng Nhật), NXB Vista, Nhật Bản, 210 tr., 4/2016, 978-4-907379-02-05 C3022.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com