Stress faced by gifted Vietnamese Student: What might contribute to it?

Nguyễn Thị Minh Hằng (Khoa Tâm lý học), Stress faced by gifted Vietnamese Student: What might contribute to it?, Health Psychology Report Volume, vol.4, no.1, tr.16 -23, 2016, 2353-4184.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com