Southeast Asian studies: Looking forward, looking back

Nguyễn Văn Chính (Khoa Nhân học), Southeast Asian studies: Looking forward, looking back, Regional Journal of Southeast Asian Studies, Philipines, Vol 2, Issue 2 pp. 86-93, 2017, ISSN 2507-8895.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com