Socialist Republic of Vietnam, ASIAN-China Centre, Beijing

Vũ Minh Hải (tác giả phụ) (Phòng Đào tạo), Socialist Republic of Vietnam, ASIAN-China Centre, Beijing, pp. 271- 311, 2017, ISBN: 978-616-7961-15-6.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com