Social Work Education in Vietnam: Trajectory, Challenges and Directions

Trần Văn Kham (Phòng QLNCKH), Social Work Education in Vietnam: Trajectory, Challenges and Directions, International Journal of Social Work and Human Services Practice, Vol3, no.4, tr. 147-154, 10/2015, 2332-6832.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com