Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis

Trần Văn Kham (Phòng QLNCKH), Phạm Văn Quyết (Khoa Xã hội học), Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis* Social Sciences, Social Sciences, 11/2015.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com