Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis

Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative AnalysisĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Văn Kham (Phòng QLNCKH), Phạm Văn Quyết (Khoa Xã hội học), Social Inclusion of the Poor Migrants in the Contemporary Vietnamese Urban Life: A Quantitative Analysis* Social Sciences, Social Sciences, 11/2015.