Social Construction of Public Intellectuals in Vietnam: Current Situation and Potential Changes

Social Construction of Public Intellectuals in Vietnam: Current Situation and Potential ChangesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Văn Kham; Social Construction of Public Intellectuals in Vietnam: Current Situation and Potential Changes; Social Indicators Research; 0303-8300 (Print) 1573-0921 (Online); ISI/ Q1; 18tr;3/2016