Social Construction of Good Governance in Vietnam: Looking for the Meanings and Implications for the Development

Trần Văn Kham (Phòng QLNCKH), “Chapter 3: Social Construction of Good Governance in Vietnam: Looking for the Meanings and Implications for the Development”, What is Good Government in Asia, Sogang University Press, tr. 68-127, 2016, 9788972733126.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com