Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films

Hoàng Cẩm Giang (Khoa Văn học), Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films, Journal of Urban Culture Research (Chulalongkorn University, Thailand and Osaka City University, Japan publish), Volume 13, p.62-75, 2016, ISSN 2228-8279.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com