Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films

Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's FilmsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Hoàng Cẩm Giang (Khoa Văn học), Rural - Urban Boundaries in Contemporary Vietnamese Cinema: A Look from Phan Dang Di's Films, Journal of Urban Culture Research (Chulalongkorn University, Thailand and Osaka City University, Japan publish), Volume 13, p.62-75, 2016, ISSN 2228-8279.