reaking the gate of Hanoi Experimental school and the desire for an open education in Vietnam - Approaching from educational philosophy

reaking the gate of Hanoi Experimental school and the desire for an open education in Vietnam - Approaching from educational philosophyĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Đỗ Thu Hà (Khoa Đông phương học), “Breaking the gate of Hanoi Experimental school and the desire for an open education in Vietnam - Approaching from educational philosophy”, Recent Trends in Business Management and Information Systems, Vol. III, Bloomsbury Publishing House, Academic Reference Series, 2015, Singapore, tr..219-241, 12/2015, 978-81-250-5568-6.