Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches

Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches
Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ) Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679 Pp: 1-17, Wiley, 2018

Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com