Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches

Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approachesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Psychometric properties of the MHC-SF: An integration of the existing measurement approaches
Trương Thị Khánh Hà (Tác giả phụ) Journal of Clinical Psychology, ISSN:1097-4679 Pp: 1-17, Wiley, 2018