Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia Today

Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia TodayĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Bách Hiếu (Khoa Khoa học Chính trị), “Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia Today”, Introspection and New Challenge for Korea's Reunification, KGB Publishing House, tr. 293-303, 5/2016, 9791195826605.