Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia Today

Trần Bách Hiếu (Khoa Khoa học Chính trị), “Prospect for Reuniíìcation of the Korean Penisula: Perspective from Internationl Relations in East Asia Today”, Introspection and New Challenge for Korea's Reunification, KGB Publishing House, tr. 293-303, 5/2016, 9791195826605.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com