Policies for People with Disabilities between Vietnam and South Korea

Trần Văn Kham (Phòng QLNCKH), “Policies for People with Disabilities between Vietnam and South Korea”, Humanities Collection, V334448, Grin Publisher

http://www.grin.com/en/e-book/334448/social-welfare-policies-for-people-with-disabilities-between-vietnam-and, tr. 1-33, 4/2016, 9783656985013.
Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan