Policies for People with Disabilities between Vietnam and South Korea

Policies for People with Disabilities between Vietnam and South KoreaĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trần Văn Kham (Phòng QLNCKH), “Policies for People with Disabilities between Vietnam and South Korea”, Humanities Collection, V334448, Grin Publisher

http://www.grin.com/en/e-book/334448/social-welfare-policies-for-people-with-disabilities-between-vietnam-and, tr. 1-33, 4/2016, 9783656985013.