Phương Đông Và Trí Tuệ Phương Đông Trong Triết Học Của Vlađimia Sôlôviép

[tintuc]
Phương Đông Và Trí Tuệ Phương Đông Trong Triết Học Của Vlađimia Sôlôviép
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân. 
Hà Nội
Chính trị Quốc gia – Sự Thật
2018. 


Nguồn:
[/tintuc]
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com