Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015

Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Phan Hải Linh (Khoa Đông phương học), Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015 (đồng tác giả với Shimomura Kumiko, Tanii Yoshiko, Inomata Mieko, Kohara Natsuko) (tiếng Nhật), Tạp chí Gakuen, Đại học Nữ Showa (Nhật Bản), số 909, tr. 52-61, 7/2016, 1348-0103.