Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015

Phan Hải Linh (Khoa Đông phương học), Nghiên cứu về trang phục truyền thống Việt Nam - từ kết quả điều tra năm 2014-2015 (đồng tác giả với Shimomura Kumiko, Tanii Yoshiko, Inomata Mieko, Kohara Natsuko) (tiếng Nhật), Tạp chí Gakuen, Đại học Nữ Showa (Nhật Bản), số 909, tr. 52-61, 7/2016, 1348-0103.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com