ndividual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, Vietnam

ndividual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, VietnamĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Như Trang (Khoa Xã hội học), Individual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, Vietnam*, European Journal of Social Sciences, Vol.52, no. 2, tr. 204-214, 6/2016, 1450-2267.