ndividual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, Vietnam

Nguyễn Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Kim Nhung, Nguyễn Như Trang (Khoa Xã hội học), Individual’s Waste Disposal Practice in Urbanizing Cities: the Case of Hanoi City, Vietnam*, European Journal of Social Sciences, Vol.52, no. 2, tr. 204-214, 6/2016, 1450-2267.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com