Multi-activité: modes renouvelés de socialisation professionnelle L’exemple de jeunes diplômées vietnamiennes

Multi-activité: modes renouvelés de socialisation professionnelle L’exemple de jeunes diplômées vietnamiennesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Bùi Thị Hồng Thái (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Multi-activité: modes renouvelés de socialisation professionnelle L’exemple de jeunes diplômées vietnamiennes, Nouvelle Revue De Psychologie, pp. 69-94, 2016, ISSN 1951-9532.