Mental health in Vietnam and the move to incorporate social work: a mixed methods study of staff perceptions and expectations

Mental health in Vietnam and the move to incorporate social work: a mixed methods study of staff perceptions and expectationsĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Mental health in Vietnam and the move to incorporate social work: a mixed methods study of staff perceptions and expectations
Nguyễn Thu Trang (Tác giả phụ)
Social Work in Mental Health; ISSN: 1533-2985 , Routledge, 2018