Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ); Measurement of Psychological Entitlement in 28 Countries; http://dx.doi.org/10.1027/1015-5759/a000286
European Journal of Psychological Assessment; 1015-5759; ISI/Q2; 10/2015
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com