Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries

xuatbanquocte.com

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries; (https://link.springer.com/journal/10902), Journal of Happiness Studies, Springer Publishing, 15 pages, 2016, DOI 10.1007/s10902-016-9795-0.
Thông tin liên hệ:
  • xuatbanquocte.com
  • Liên hệ: Mrs. Phượng
  • Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

xuatbanquocte.com


Hỗ trợ đăng báo QT các ngành KH XHNV

Thông tin hữu ích
  • Xuất bản Quốc tế
  • Liên hệ: Mrs Phượng
  • Phone/Zalo: 0964 760 502
  • Email: xuatbantapchi@gmail.com
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Hội thảo Khoa học quốc tế ở nước ngoài cho NCS

Đăng bài Hội thảo Quốc tế có chỉ số ISBN gấp cho NCS, chi phí vừa phải, ra kỷ yếu nhanh. Chi tiết.