Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries; (https://link.springer.com/journal/10902), Journal of Happiness Studies, Springer Publishing, 15 pages, 2016, DOI 10.1007/s10902-016-9795-0.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VI

ICVNS 2021. Xem thông tinTRIẾT HỌC+
triethoc.infoTÀI LIỆU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
eLIBRARY.vnTRIẾT HỌC NHÂN VĂN
triethoc.net

ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ CHO NGHIÊN CỨU SINH
CÁC NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
xuatbanquocte.com

Nhận xét đã bị vô hiệu hóa.

Tin liên quan