Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries

Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 CountriesĐăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Read more

Trương Thị Khánh Hà (tác giả phụ) (Khoa Tâm lý học), Measurement Invariance of Personal Well-Being Index (PWI-8) Across 26 Countries; (https://link.springer.com/journal/10902), Journal of Happiness Studies, Springer Publishing, 15 pages, 2016, DOI 10.1007/s10902-016-9795-0.