Maritime Trade History of the Ancient and Medieval Vietnam

Hoàng Anh Tuấn (Ban Giám hiệu), Maritime Trade History of the Ancient and Medieval Vietnam/Việt Nam cổ đại dĩ cập trung thế kỷ đích hải ngoại mậu dịch sử, Journal of Maritime History Studies (China Society for Maritime History Studies), Vol2.tr.74-80, 2016.
Thông tin Hội thảo khoa học và tạp chí khoa học XBQT - xuatbanquocte.com